དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆར་འབེབས་དད་པའི་མེ་ཏོག་རྒྱས་བྱེད་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3014

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 24, pp. 480-481

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

title variant: བསྟོད་པ་རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་མ། rdzong lugs kyi chos skor [2017] (vol. 23, p. 3)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།