གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ངག་དབང་མི་ཕམ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3015

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 24, pp. 482-483

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།