གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3016

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 24, pp. 486-487

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

title variant: འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་ཞེས་པ། rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 18)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།