དཔལ་ཚོགས་བདག་དམར་པོའི་གཏོར་བསྔོ་ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་གདན་པས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3035

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 25, pp. 418-420

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།