ཕ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་ངག་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་སྔོན་འགྲོ་བྱེད་དགོས་དང་། རྒྱུད་ལུགས་རིམ་གསལ་དགེའོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3036

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 26, pp. 1-6

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།