གུར་ཞལ་ལྷ་མོ་པུ་ཏྲ་ལྕམ་སྲིང་བཅས་ཀྱི་བསྐང་བ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3048

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 27, pp. 178-218

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

editorial annotation under title reads: ཆོས་སྐྱོང་གོང་འོག་གི་བསྐང་བ་བཞུགས་སོ gur zhal lha mo pu tra bcas kyi bskang ba [2017] (p. 178)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།