རྩ་ལྟུང་འཁྲུལ་སྤོང་གི་ངག་འདོན་འདྲིལ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་བཞུགས་ཡོད་པ་ལགས་ཤིང་། ཡི་གེ་འཕྲི་(=འཕྱི) མོར་བྲིས་པས་མ་ལེགས་ན་ཁྲེལ་བ་མེད་པའི་སྐྱབས་ཞུ་ཞུ་ལགས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3054

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 27, pp. 296-313

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

བཀོད་པ།

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།