གུར་གར་གྱི་གར?་རྩ་བཞུགས་ལགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3061

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 27, pp. 438-449

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

table of contents reads གུར་གར་གྱི་ཐིག་རྩ་བཞུགས། rdzong lugs kyi chos skor [2017] (vol. 27, p. 2), cf. also rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 21)

སྐྱེས་བུ།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།