བྱ་སྤྱོད་རིགས་གསུམ་རིག་གཏད་ཀྱི་ཆོ་གའི་གསལ་བྱེད་ངག་འདོན་རྡོ་རྗེ་གདན་པས་མཛད་པ་བཞུགས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3065

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 27, pp. 479-497

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད། རྡོར་གདན་གྱི་མཆན་བཞུགས། rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 21)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།