ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དྲིས་ལན་རྨོངས་པའི་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3071

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 28, pp. 321-331

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

དཀར་ཅག / ས་བཅད།

དྲི་བ་དང་པོ།, p. 321
དྲི་བ་གཉིས་པ།, p. 325
དྲི་བ་གསུམ་པ།, p. 327
དྲི་བ་བཞི་པ།, p. 327
དྲི་བ་ལྔ་པ།, p. 329

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།