རྡོ་རྗེ་གདན་པ་དང་དགེ་ཆུ་བ་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་ཀྱི་ལམ་འབྲས་འཆད་ལུགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3075

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 28, pp. 371-397

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

on authorship, see rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 22): ཚེ་དབང་ཀུན་མཁྱེན་ཡར་ཀླུང་སེང་རྒྱལ་ཉི་གླིང་བཅས་ཀྱིས་མཛད།

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།