རྡོ་རྗེ་གདན་པ་དང་དགེ་ཆུ་བ་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་ཀྱི་ལམ་འབྲས་འཆད་ལུགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3075

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 28, pp. 371-397

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

entry holds multiple texts; on authorship, see rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 22): ཚེ་དབང་ཀུན་མཁྱེན་ཡར་ཀླུང་སེང་རྒྱལ་ཉི་གླིང་བཅས་ཀྱིས་མཛད།

བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས།

  1. རྡོ་རྗེ་གདན་པ་དང་དགེ་ཆུ་བ་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་ཀྱི་ལམ་འབྲས་འཆད་ལུགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས།, མཁྱེན་བརྩེ་ཚེ་དབང་ཀུན་མཁྱེན། (~1st half of 16th cent.), pp. 371-374; queries on instructing the Lamdre tradition as taught by རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ། (1470–ca. 1540/50s), raised by བྲག་ཐོག་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ། (~early 16th cent.), compiled in ལྕགས་སྤྲེ-year (1500/60?) at གོང་དཀར་དཔལ་གྱི་སྡེ་ཆེན

  2. ལམ་འབྲས་ཀྱི་དབང་བྱིན་རླབས་མཛད་པའི་ཟིན་བྲིས།, ཡར་ལུང་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན། (1332–1400), pp. 374-390

  3. ལམ་འབྲས་གྱིན་རླབས་ཀྱི་ཐོ།, ཉི་མ་གླིང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཀྲ་ཤིས། (d. 1658), pp. 390-397

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།