རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་བཞུགས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3120

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 29, pp. 21-25

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

subtitle reads: འདིའི་རྗེས་གནང་བདེ་ཆེན་དཔོན་སློབ་རིན་པོ་ཆེས་གནང་བྱུང་། rnam sras kyi gtor chog [2017] (p. 21)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།