ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ལུས་དཀྱིལ་སེམས་འཛིན་གྱི་དམིགས་པ་བསྒོམ་ཚུལ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3134

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 29, pp. 496-506

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།