བསྙེན་པ་བྱེད་པའི་གནད་རྣམས་ཀྱི་དོགས་སེལ་རྗེ་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3135

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 29, pp. 507-509

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

པར་སྐྲུན།