དཔལ་ས་སྐྱའི་ཡབ་ཆོས་ཡང་ཕུར་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྲུང་མར་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་མ་མོ་རབ་དགའ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3149

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 30, pp. 103-114

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།