དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་ཟིན་བྲིས་ཕྱག་ལེན་འཁྲུལ་མེད་སྒྲུབ་པ་བཞུགས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3151

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 30, pp. 116-130

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

བཀོད་པ།

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།