དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་ལས་སྦྱོར་གྱི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཡི་གེ་རྣམས་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3168

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 30, pp. 361-363

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

editorial annotation under the text reads: མ་དཔེ་ཞན་པས་མ་དག་པར་བཟོད་འཚལ། zhal bzhi'i las sbyor gyi lhan thabs [2017] (p. 363)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།