ཕྱོགས་བཞིའི་གར་ཆུང་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3174

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 30, pp. 386-388

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

editorial annotation under the text reads: ཕྱག་ལེན་གྱི་ཁྲིགས་ཀུན་བཟང་རོལ་པའི་བརྗེད་བྱང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ལས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་བའོ། །འདིའི་ཚེག་གསུམ་གྱི་བར་དུ་བཅུག་པ་དག་ནི་མཆན་ཡིག་ཡིན། phyogs bzhi'i gar chung [2017] (p. 388)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།