ཐར་གླིང་ཆོས་སྡེ་དགོན་པའི་ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་གར་འཆམ་གྱི་འཆམ་ཡིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3178

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 30, pp. 399-407

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།