རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་ཐོག་སྲུང་གི་ལས་མཐའ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3708

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

p. 309

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

from སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས།

མཇུག་བྱང་།

rdo rje khyung khra'i las tshogs rjes gnang [2017] (p. 309): ཁྱུང་གི་ལས་མཐའ་ཟབ་མོ་འདི། །འཕགས་པ་ཞེས་བྱས་ཤིང་ཀུན་ཏུ། །བླ་མའི་གསུང་བཞིན་ཡི་གེར་བྲིས། །ས་མཱཔྟ་མི་ཐི། ས་སྐྱའི་གསེར་ཆོས་ཁོ་ན་རང་ཡིན། ཨྠྀི།། །།

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

contained in sa skya'i gser chos sogs [ms] (pp. 1601-1602 of the PDF)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།