དྲི་ལན་འདི་མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག་ཨཱ་ནནྡ་བི་ཛས་མཛད་པ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005.
rdzong pa kun dga' rnam rgyal gyi gsan yig

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3780
TBRC ID: W30192

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

pp. 480-484

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།