ཆོས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་གདན་པས་ཀོང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཉི་ཟླ་བཟང་པོ་ལ་གདམས་པ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྦྱར་བ་བཞུགས༎

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005.
rdzong pa kun dga' rnam rgyal gyi gsan yig

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3783
TBRC ID: W30192

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

pp. 493-494

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

པར་སྐྲུན།