ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་དྲི་ལན་བཞུགས་སོ༎

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005.
rdzong pa kun dga' rnam rgyal gyi gsan yig

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3786
TBRC ID: W30192

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

pp. 495-506

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།