ལམ་འབྲས་ལམ་སྐོར་ལྷག་མ་རྣམས་དང་བཅས་པའི་ཐོ་ཡིག

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1985.
Yongs rdzogs bstan pa rin po che'i nyams len gyi man ngag gsung ngag rin po che'i byon tshul khog phub dang bcas pa rgyas par bshad pa legs bshad 'dus pa'i rgya mtsho

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S397
TBRC ID: W23648

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 22|zha, pp. 301-309

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (པར་མ།)

ཟུར་མཆན།

title taken from colophon (p. 309.1), contained in lam 'bras khog phub [Tshogshe 1985]

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།