བླ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་པོའི་རྣམ་ཐར།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

Dist. Mysore, Karnataka State: rdzong chos dpe mdzod khang /, 2018.

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S5155
TBRC ID: W2KG221284

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

121 pp.

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

3rd edition (དེབ་ཕྲེང་གསུམ་པ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།