ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམ་ངག་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་མན་ངག་གི་མཛོད།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S5843

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. ?

དཔེ་གཞི།

ཁུངས་ཙམ། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

ཟུར་མཆན།

title from incipit; photograph of manuscript shown in stong ra mkhan brgyud kyi gsung 'bum [2018] (vol. 1, front cover, backside); see also "I871":https://www.sakyaresearch.org/images/871

བཀོད་པ།

  • Miniatures: with illuminations of Virūpa and བླ་མ་དམ་པ། (?)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།