ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་མཆོད་པའི་ཆོ་ག།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S5933

དཔེ་གཞི།

མཚན་བྱང་གཙོ།

ཟུར་མཆན།

title acc. to lnga pa chen po'i gsung 'bum [1991] (vol. 1, f. 145a) and gong ma rin po che'i thob yig [2017] (vol. 2, p. 26)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།