དཀར་པོ་བྲག་པའི་རྣམ་ཐར། གཡག་སྡེ་པཎ་ཆེན་གྱིས་མཛད་པ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S6082

དཔེ་གཞི།

ཁུངས་ཙམ།

ཟུར་མཆན།

descriptive title acc. to kun dga' grol mchog thob yig [ms] (f. 88b)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།