ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S689
TBRC ID: W1CZ1881

ཉར་ཚགས།

ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་།, དཔེ་ཨང་།: 002775(10)

འབྲས་སྤུངས་གནས་བཅུ་ལྷ་ཁང་།, དཔེ་ཨང་།: phyi ra 173

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-18b

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

ཟུར་མཆན།

formerly Cultural Palace of Minorities (Beijing) Van der Kuijp 1993c (p. 155 n. 12); Leonard van der Kuijp (b. 1952) mistakenly indicates here གླང་ཐང་སྤྱན་སྔ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། (d. ca. 1447) as the author (!)

བཀོད་པ།

  • On title page: འབྲས་སྤུངས། indigenous cat. no. ཕྱི་ར་༡༧༣; cf. also Van der Kuijp 1993c (p. 155 n. 12)

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།