གནས་ཆེན་མུཀ་གུ་ལུང་གི་ཁྱད་པར་བཤད་པ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 1995.
bod kyi gnas yig bdams bsgrigs/, 27

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S766
TBRC ID: W22019

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

pp. 295-299

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས།

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།