ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་གསན་ཡིག་ངོ་བཤུས།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S923

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-88b

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

བཀོད་པ།

  • On margin: པ
  • Lines per folio: 8
  • Annotations to the text: with annotations

མཇུག་བྱང་།

  • no colophon Ⓢ

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག - གསུང་འདི་ gong dkar ba'i gsan yig phyogs bsgrigs [2005] ནང་བཀོད་མི་འདུག

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།