གུར་གར་གི་གར་རྩ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S931

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-8b

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

བཀོད་པ།

  • Lines per folio: 7
  • Annotations to the text: with annotations
  • Further physical features: title folio patched

མཇུག་བྱང་།

- no colophon Ⓢ

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།