རྣམ་ཐོས་སྲས།

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: D22
TBRC ID: T197, T1432

གསུང་རབ།

རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཞི་བ་བདེ་འབྱོང་རྟ་བདག་བརྒྱད་ཀྱི་བསྐང་བ། (གློག་རྡུལ་ཡིག་ཆ།)

མི་གསལ།

རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཉི་མ་གླིང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 21-25

རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་གཏོར་མཆོག (=ཆོག) (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-14a

གནོད་སྦྱིན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་བསྐང་བཤགས་རྒྱས?་པ་ཅིག (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

རྣམ་སྲས་གཏོར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟུར་འདེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-5a

རྣམ་སྲས་གཏོར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟུར་འདེབས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 325-327

པར་སྐྲུན།