གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: D35
TBRC ID: T1613

གསུང་རབ།

དགྲ་ནག་དང་གཤེད་དམར་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཐིག་རྩ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས། (དེབ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 23, pp. 1-24

གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོ་ཞལ་གསུམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲོ་བོ་རྣམ་པར་རོལ་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོ་ལྷ་ལྔའི་མངོན་རྟོགས་སྙིང་པོ་གསལ་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོ་ལྷ་ལྔའི་ཟུར་འདེབས་འཁྲུལ་པ་འཇོམས་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

?

གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོ་ལྷ་ལྔའི་ཟུར་འདེབས་འཁྲུལ་པ་འཇོམས་བྱེད་དང་མིང་དོན་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 274-287

གཤེད་དམར་གཉིས་པ་དགྲ་ནག་གདོང་དྲུག་གི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རོལ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

གཤེད་དམར་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རིམ་པ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་མཛད་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 56-81

གཤེད་དམར་ལྷ་ལྔའི་མངོན་རྟོགས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 363-384

གཤེད་དམར་ལྷ་ལྔའི་ཟིན་བྲིས་དང་། མཆོད་པ་ཉི་ཤུ་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 302-307

གཤེད་དམར་ལྷ་ལྔའི་ཟིན་བྲིས་དང་། མཆོད་པ་ཉི་ཤུ་པ་བཞུགས༎ (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005; pp. 485-490

པར་སྐྲུན།