བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: D41
TBRC ID: T1067

གསུང་རབ།

མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཐིག་རྩའི་བརྗེད་ཐོ་ཟིན་བྲིས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 154-155

བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་གསུང་མཆན་ཞིབ་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

དཔལ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག །དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 23, pp. 26-63

དཔལ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་རཱ་གའི་གཏེར་ཞེས་བྱ་བའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 23, pp. 64-109

དཔལ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཆོ་གའི་ཟིན་བྲིས་ཉེ་བར་མཁོ་བ་བཞུགས་པ་ལགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཡེ་ཤེས་བི་ཛ་ཡ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 143-149

དཔལ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཟིན་བྲིས་ནག་པོ་འགྲོ་ཤེས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 150-154

པར་སྐྲུན།