རྡོ་རྗེ་གུར། (གུར་རིགས་བསྡུས།)

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: D62
TBRC ID: T131

གསུང་རབ།

ཀུན་བཟང་རོལ་པའི་རྗེད་བྱང་གི་ཆོག་བསྒྲིགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-4b

མཁའ་འགྲོ་ལྔ་གུར་རིགས་བསྡུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 26, pp. 428-493

མཁའ་འགྲོ་ལྔ་རིགས་བསྡུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་ཚིག་དོན་རབ་གསལ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-39a

གུར་རིགས་བསྡུས་ཀྱི་དཀྱིལ་ཆོག་ཚིག་དོན་རབ་གསལ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

གུར་རིགས་བསྡུས་མཁའ་འགྲོ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 21|zha, pp. 259-285

རྡོ་རྗེ་གུར་རིགས་བསྡུས་པ། མཁའ་འགྲོ་ལྔའི་བསྒྲུབ་ཐབས། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-15b

པར་སྐྲུན།