མགོན་པོ་གུར།

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: D7
TBRC ID: T1599

གསུང་རབ།

གུར་གར་གི་གར་རྩ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-8b

གུར་གར་གྱི་གར?་རྩ་བཞུགས་ལགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 438-449

གུར་གྱི་མགོན་པོའི་མན་ངག་དང་ཡི་གེའི་ཐོ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 20, pp. 590-599

གུར་གྱི་མངོན་རྟོགས་དང་། གར་ཡིག་ཀུན་བཟང་རོལ་བ་གཉིས་ལ་སྔགས་འགྲོལ་སོགས་གསུང་མཆན་ཞིབ་པ། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

གུར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྒྲུབ་ཚུལ་གདམ་པ་མན་ངག་རྣམས་བཞུགས༎ (དཔེ་གཟུགས།)

ཡར་ལུང་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན།, འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། ལ་སོགས།, ...

ff. 1a-208b

གུར་མགོན་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག་མགོན་པོ་རྣམ་རོལ་ལ་གསུང་མཆན། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

གུར་མགོན་གྱི་མདོས་ཆོག་རབ་འཇིགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 140-171

གུར་མགོན་གྱི་མདོས་ཆོག་རབ་འཇིགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-18a

གུར་མགོན་གྱི་མདོས་ཆོག་རབ་འཇིགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-21a

གུར་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་རྗེས་གནང་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཆོས་རྗེ་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 378-385

གུར་མགོན་ལྕམ་དྲལ་ཞལ་བཞི་བཅས་ཀྱི་བསྟོད་པ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 23|'a, pp. 316-318

གུར་ཞལ་པུ་ཏྲ་གསུམ་གྱི་བཟློག་མདོས་གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཕྱག་བཞེས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-25b

གུར་ཞལ་པུ་ཏྲ་གསུམ་གྱི་བཟློག་མདོས་གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཕྱག་བཞེས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 219-246

གུར་ཞལ་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བསྐང་གསོའི་དབྱངས་ཡིག (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

Dehradun: [Gongkar Choede], 1999; ff. 1a-31a

གུར་ཞལ་ལྷ་མོ་པུ་ཏྲ་ལྕམ་སྲིང་བཅས་ཀྱི་བསྐང་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 178-218

གོང་དཀར་ཆོས་སྡེའི་རྒྱུན་མཁོའི་དཔེ་ཚོགས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།, གུ་རུ་བླ་མ།

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 1999; 63 pp.

མགོན་པོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-15b

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་དང་གུར་ཞལ་གྱི་གཏོར་བསྔོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-29a

ཆོས་སྐྱོང་གོང་འོག་གི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཆོས་སྐྱོང་གོང་འོག་གི་བསྟོད་འབུམ། (ཁུངས་ཙམ།)

བྲག་ནག་པ་ངག་དབང་གྲགས་པ།

ཆོས་སྐྱོང་གོང་འོག་གི་བསྟོད་འབུམ། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

བྲག་ནག་པ་ངག་དབང་གྲགས་པ།

ཆོས་སྐྱོང་གོང་འོག་གྱིས་(=གི་) སྐང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-30a

བསྟོད་འབུམ་ཞབས་བཏགས་མ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་བུམ་པ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཆོ་ག (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་རྣམ་པར་རོལ་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐིག་རྩ་མངོན་རྟོགས། སིནདྷུ་རའི་དབང་ཆོག་རྣམས་ཀྱི་ཟུར་འདེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-5a

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྡོ་རྗེ་གུར་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ལུ་ཕུ་བ་ཆོས་རྗེ་ནམ་མཁའ་སྨོན་ལམ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 125-510

ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་གོང་འོག་སོགས་ཀྱི་གཏོར་འབུལ་རྗེས་ཆོག་བཅས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 1-27

རབ་འཇིགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར་གྱི་གྱེར་དབྱངས་དབྱར་རྔའི་སྒྲ་སྐད། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-8a

པར་སྐྲུན།