བདེ་མཆོག

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: D8
TBRC ID: T423

གསུང་རབ།

འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་སྙིང་པོ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

མངོན་པར་བརྗོད་པ་འབུམ་པ་ལས་ཕྱུང་བ་ཉུང་ངུའི་རྒྱུད་ཀྱི་བསྡུས་པའི་དོན་རྣཾ་པར་བཤད་པ་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ།, རྡོ་རྗེ་བརྟན་པ།

ff. 1a-81a

དྲིལ་བུ་པའི་མངོན་རྟོགས། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 11|da, pp. 339-369

བདེ་མཆོག་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་གསལ་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-12b

བདེ་མཆོག་དཀའ་འགྲེལ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-137a

བདེ་མཆོག་དཀའ་འགྲེལ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 14, pp. 1-269

བདེ་མཆོག་གི་བུམ་པ་སྟ་གོན་གྱི་ཟིན་བྲིས། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

བདེ་མཆོག་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་བླག་རྟོགས་བྱེད། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 11|da, pp. 291-338

བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཧི་པའི་དྲི་ལན་ཉི་འོད་སྣང་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཧི་པའི་མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་ཚུལ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 14, pp. 270-283

བདེ་མཆོག་ལོ་ཧི་པའི་མདུན་བསྐྱེད་བསྒྲུབ་ཚུལ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-9a

བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དབང་གི་ཐོ་ཡིག (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་མཆོག་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 217-270

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་དཀའ་འགྲེལ་གནད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཟུར་འདེབས་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 17, pp. 1-133

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་ཆོ་ག་བདེ་མཆོག་རྣམ་པར་རོལ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-31a

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་དལ་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་མཆོག་རྣམ་པར་རོལ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-33b

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་ཟུར་འདེབས་དོན་གསལ་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ལགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 17, pp. 134-151

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལུ་ཧི་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-8b

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཧི་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 271-284

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཧི་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2007; vol. 04|nga, pp. 679-696

དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ལུས་དཀྱིལ་དུ་དབང་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

ff. 1a-28b

དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ལུས་དཀྱིལ་དུ་དབང་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་གའོ (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 206-230

འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཧི་པའི་མངོན་རྟོགས་ལ་གསུང་མཆན་ཞིབ་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

པར་སྐྲུན།