གསུང་འབུམ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: T12
TBRC ID: T208

གསུང་རབ།

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་ཕྱོགས་བསྡུས། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

798 ff.

རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་བཀའ་འབུམ་ཐོར་བུ་ཅི་རིགས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. ?

རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་བཀའ་འབུམ་ཐོར་བུ་ཅི་རིགས་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 1-37

[རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་འབུམ།] (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

? vols.

རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་ནང་འཁོད་པའི་གསུང་རྩོམ་ཐོ་ཡིག (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 425-430

[བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱི་བཀའ་འབུམ། བྲིས་མ།] (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

[བྱམས་པ་ཆོས་རིན་གྱི་གསུང་འབུམ།] (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

3 vols.

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོའི་བཀའ་འབུམ། [པར་རྙིང་།] (ཁུངས་ཙམ།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བཀའ་འབུམ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།, གུ་རུ་བླ་མ། (ed.)

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2007; 6 vols.

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

7 vols.

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞབས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; 26 vols.

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀྱི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 21, pp. 484-488

ཤར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་ཕྱོགས་བསྡུས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཤར་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ།

2 vols.

ས་སྐྱ་བླ་མ་བསོད་རྒྱལ་གྱི་གསུང་། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

9 vols.

ས་སྐྱ་རྫོང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཕྱོགས་བསྡུས་ཆེན་མོ། (དེབ་གཟུགས།)

འཇམ་དཔལ་བཤད་སྒྲུབ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; 30 vols.

[ས་སྐྱ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་ཕྱོགས་བསྡུས།] (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

5 vols.

པར་སྐྲུན།