རབ་གནས།

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: T223
TBRC ID: T1028

གསུང་རབ།

ཀྱེ་རྡོར་ལ་བརྟེན་པའི་རབ་གནས་སྟ་གོན་ཟིན་བྲིས་དང་ཉིན་རེ་མའི་ཆོག་སྒྲིགས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཉི་མ་གླིང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 56-63

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ལ་བརྟེན་པའི་རབ་གནས་སྟ་གོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟིན་བྲིས་ནག་པོ་འགྲོ་ཤེས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 156-179

བླ་མ་དམ་པས་མཛད་པའི་རབ་གནས། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 21|zha, pp. 293-306

རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་དགེ་ལེགས་འབྱུང་བའི་ཕྲེང་མཛེས་ལེགས་པ་གཅིག་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 43-72

པར་སྐྲུན།