སྦྱིན་སྲེག

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: T231
TBRC ID: T8

གསུང་རབ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྒྱུན་གཅོད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 11, pp. 90-104

རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་བསྲེག (དཔེ་གཟུགས།)

རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་དགེ་བའི་རྒྱལ་མཚན།

26 ff.

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བསྙེན་པ་ཁ་སྐོང་སོགས་ཀྱི་ངག་འདོན་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 475-485

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ལ་བརྟེན་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 203-220

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་མེ་ཤེལ་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 26, pp. 414-427

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བསྙེན་པ་[ཁ་སྐོང་དང་] བཅས་ངག་འདོན་ཟིན་བྲིས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 180-202

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལུ་ཧི་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-8b

བྷ་ཡ་ན་སིའི་མངོན་རྟོགས་སྦྱིན་སྲེག་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 20, p. 249

སྦྱིན་སྲེག་གི་གསལ་བྱེད་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 324-326

ལས་བཞི་ཐུན་མོང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བཞུགས (དེབ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 11, pp. 105-118

ལས་བཞི་ཐུན་མོང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

ff. 92a-98b

པར་སྐྲུན།