ཚད་མ།

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: T24
TBRC ID: T370

གསུང་རབ།

དངོས་འགལ་འཁོར་ལོ། (ཁུངས་ཙམ།)

རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་དགེ་བའི་རྒྱལ་མཚན།

སྡེ་བདུན་གྱི་སྙིང་པོ་རིགས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 04|nga, pp. 122-515

བསྡུས་པའི་ཡིག་ཆ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར། (ཁུངས་ཙམ།)

རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་དགེ་བའི་རྒྱལ་མཚན།

རྣམ་འགྲེལ་བསྡུས་དོན། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 03|ga, pp. 1-33

རྣམ་འགྲེལ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 03|ga, pp. 34-503

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་རྒྱན། (དཔེ་གཟུགས།)

རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་དགེ་བའི་རྒྱལ་མཚན།

135 ff.

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་རྒྱན། (དཔེ་གཟུགས།)

རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་དགེ་བའི་རྒྱལ་མཚན།

Rajpur, Dehra dun, U.P.: Sakya College, 1999; 469 pp.

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཟིན་བྲིས་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

khreng tu'u/: si khron mi rigs dpe skrun khang /, 2009; vol. 88, pp. 7-219 (122 ff.)

རིགས་པའི་འཁོར་ལོ། (དཔེ་གཟུགས།)

རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་དགེ་བའི་རྒྱལ་མཚན།

9 ff.

པར་སྐྲུན།