ས་དཔྱད།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: T261
TBRC ID: T1307

གསུང་རབ།

[དུས་འཁོར་གྱི་]ས་ཆོག་གི་ཟུར་འདེབས་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

རྡོ་རྗེ་གླུ་གར་གྱི་བཤད་པ་ཀུན་བཟངས་རོལ་པའི་དཔུང་གཉེན་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 308-370

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ས་ཆོག་གི་འཆམ་ཡིག་ལས་དང་པོ་པ་ལ་འཕན་པ་གྲུབ་པ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་སྣང་བ་བློ་རྨོངས་མུན་པ་གསལ་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-9b

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ས་ཆོག་གི་འཆམས་ཡིག་ལས་དང་པོ་པ་ལ་ཕན་པ་གྲུབ་པ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་སྣང་བ་བློ་རྨོངས་མུན་པ་སེལ་བྱེད་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 131-142

རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་ས་ཆོག་རྒྱས་པའི་གར་ཡིག (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཉིན་གཉིས་པའི་ས་ཆོག་གི་སྟང་སྟབས་རྒྱས་པའི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-3a

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ས་ཆོག་གི་བཏང་(=སྟངས) སྟབས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 28-42

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ས་ཆོག་གི་བཏང་སྟབས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ། ལ་སོགས།

ff. 1a-11b

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ས་ཆོག་གི་བཏང་སྟབས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

2? ff.

[ས་བརྟག་པའི་ཆོ་ག་ཉུང་ངུ།] (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 274-277

པར་སྐྲུན།