དུས་མཆོད།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: T265
TBRC ID: T2DB4587

གསུང་རབ།

མཁན་ཆེན་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་མཉམ་མེད་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཟིན་བྲིས། (ཁུངས་ཙམ།)

བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བརྩོན་འགྲུས།

རྗེ་བཙུན་གོང་མའི་དུས་མཆོད་ངོས་བཟུང་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 74-76

བླ་མ་རྒྱལ་བའི་དུས་མཆོད་རིམ་པ་དང་། ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་བདག །སྲུང་མ་བསྐང་བའི་རིམ་པ་ཕྲན་ཚེགས་པ། །རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་འདིར། །རང་ཅག་ས་སྐྱའི་གྲུབ་མཐར་ཞུགས་རྣམས་ལ། །ཡིད་ཆེས་གདེང་འཁེལ་སྙིང་གར་། […] །ཇི་ལྟར་ཡོད་ཚུལ་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན་བཤད། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 1-47

བླ་མ་རྒྱལ་བའི་དུས་མཆོད་རིམས་པ་དང། ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཡི་བདག བསྲུང་མ་བསྐང་བའི་རིམ་པ་ཕྲན་ཚེགས་ལ། རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་འདིར། རང་ཅག་ས་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་བཞུགས་རྣམས་ལོང། ཡིད་ཆེས་་་་ (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-32a

པར་སྐྲུན།