དབང་བསྐུར།

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: T266
TBRC ID: T48, T10MS14317

གསུང་རབ།

མཁའ་འགྲོ་ལྔ་གུར་རིགས་བསྡུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 26, pp. 428-493

གྲི་གུག་ལྷ་ལྔ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་དབང་བཞིའི་ལེན་(=ལྷན?)་ཐབས་གལ་ཆེ་བ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་པ།་དྲུག་པ།་བརྒྱད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐིག་རྩ་ཚིགས་བཅད་ལྷུག་གཉིས། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

གྲུབ་རྒྱལ་མོའི་ཚེ་དབང་ཟབ་མོའི་དབང་ཆོག་མངོན་རྟོགས་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཤངས་བསྒོམ་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 65-73

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པའི་དྲུང་གི་དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་གི་ཐོ་ཡིག་གི་གསུང་སྒྲོས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 243-253

འཇིགས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་མའི་ལྷན་ཐབས་གཤེད་སྐོར་བྱིན་ལ་འཁོ་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 15, pp. 100-149

དུས་འཁོར་དབང་གི་ཟིན་བྲིས་ངག་འདོན་ལེགས་པ་གཅིག་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 221-244

བདེ་མཆོག་གི་བུམ་པ་སྟ་གོན་གྱི་ཟིན་བྲིས། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ནུབ་གཉིས་པ་སྟ་གོན་གྱི་ཟིན་བྲིས། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་དབང་གི་སྡོམ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 468-474

རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་དབང་ཆོག་གི་སྐབས་སུ་ལྷན་ཐབས་གལ་ཆེ་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་རབ་གསལ་ཅེས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 23, pp. 230-275

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་གི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ་པར་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 263-293

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་གི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ་པར་ལེན་པའི་མན་ངག་དྲི་མེད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 14, pp. 284-299

དཔལ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག །དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 23, pp. 26-63

དཔལ་ཆེན་པོའི་རྒྱུ་དབང་ལམ་དུ་བྱ་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་བླང་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 12, pp. 256-269

དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་དབང་གི་ཆུ་བོ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་ཟུར་འདེབས་གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 16, pp. 308-374

དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐིག་རྩ་མངོན་རྟོགས། སིནྡྷུ་རའི་དབང་ཆོག་རྣམས་ཀྱི་ཟུར་འདེབས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 475-478

དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཨུ་ཙའི་དབང་བསྐུར་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་ནད་གདོན་ཞི་བྱེད་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 15, pp. 3-22

དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས། (དེབ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 23, pp. 1-24

བྲམ་ནག་བཤན་པ་ལྔ་བསྐོར་གྱི་རྗེས་གནང་བསྐུར་ཆོག་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 340-345

དབང་གོང་མ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་གི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་ལགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 14, pp. 300-322

དབང་ཆུ་དཀའ་འགྲེལ་བདུད་རྩི་བུམ་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 06, pp. 379-483

དབང་ཆུའི་རྩོད་སྤོང་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 20, pp. 250-433

རབ་འབྱམས་པ་རིན་རྒྱལ་བས་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ལྟ་བ་དང་།་སྡོམ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་དྲིས་ལན། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་པའི་ཕྱག་ལེན་ངག་འདོན་དུ་གོ་བདེར་བཀྲལ་བ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 06, pp. 537-553

ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་པར་ལེན་པའི་ཕྱག་ལེན་ངག་འདོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གོ་བདེ་བར་བཀྲལ་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 231-262

ལུང་འདི་ཉིད་དང་མདོར་བསྡུས་ཏེ་སྦྱར་བའི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ལུ་ཕུ་བ་ཆོས་རྗེ་ནམ་མཁའ་སྨོན་ལམ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 77-88

པར་སྐྲུན།