ཚིག་བཅད།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: T277

གསུང་རབ།

ཀོང་ཡུལ་གྱི་བླ་མ་སྨན་ཕུ་བ་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཀྱེ་རྡོར་མངོན་རྟོགས་ཚིགས་བཅད་མའི་བསྡུས་དོན། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལོགས་བྲིས་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་གི་ཞལ་བྱང་རྗེ་ཡངས་པ་ཅན་པས་མཛད་པ། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang / , 2012; pp. 1-157

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལོགས་བྲིས་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་གི་ཞལ་བྱང་རྗེ་ཡངས་པ་ཅན་པས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 28, pp. 1-172

གོང་དཀར་བའི་ལེགས་བཤད། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 141-165

གོང་དཀར་ལེགས་བཤད་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 408-423

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཧཱ་བོ་དྷི་ལ་ཞལ་གསེར་དང་སྙན་དར་ཕུལ་དུས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

རྒྱལ་བུ་བསོད་ནམས་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་དམ་ཕུང་ལ་མཛད་པའི་ཚིགས་བཅད། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གཞིས་ཀ་ན་བཞུགས་དུས་གནང་བའི་སྙན་དངགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་གླིང་པ་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 474-477

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྣམ་རྒྱལ་མགོན་པོ་དྲི་མེད་སྡེ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 431-440

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྣམ་རྒྱལ་མགོན་པོ་དྲི་མེད་སྡེ།

ff. 1a-7b

ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གཞིས་ཁ་ན་བཞུགས་དུས་གནང་བའི་སྙན་ངག (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་གླིང་པ་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-2b

ཆོས་རྗེ་བཀའ་འགྱུར་བའི་སྐུ་གདུང་ལ་སྙན་དར་ཕུལ་བའི་ཚིགས་བཅད། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཆོས་རྗེ་བྲག་ཐོག་པའི་སྐུ་གདུང་ལ་ལོ་རེ་བཞིན་བརྒྱད་(=བརྒྱ?) མཆོད་དུས་སྙན་དར་ཕུལ་བའི་ཚིགས་བཅད། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཆོས་རྗེ་ལོ་ཆེན་གྱི་གདུང་ཁང་ཆེ་ཆུང་ལ་སྙན་དར་ཕུལ་བའི་ཚིགས་བཅད་གཉིས (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བྱམས་པ་གླིང་པའི་སྐུ་གདུང་ལ་སྙན་དར་ཕུལ་བའི་ཚིགས་བཅད། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་ཕྲིན་ཡིག (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-22a

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག [ས་ཆེན་གློག་པར།] (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005; pp. 444-472

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག་བཞུགས (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 51-78

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག་བཞུགས (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 2a-15b

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག་བཞུགས (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-15a

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག་བཞུགས (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-15a

སྟག་རྩེ་ནས་ཕུར་པའི་རབ་གནས་ཞུས་དུས་གནང་བའི་ཚིགས་བཅད། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་བུ་ཆེན་སློབ་བརྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་བསྟོད། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-6b

རྣམ་རྒྱལ་རབ་བརྟན་ནས་ཆོས་སྐྱོང་ལ་གོ་ཁྲབ་དང་མདའ་དར་ཕུལ་བའི་ཚིགས་བཅད་གསུམ། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

དཔོན་མོ་རིན་ཆེན་དབང་མོ་བས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དང་།་ཆོས་སྐྱོང་ལ་སྙན་དར་ཕུལ་བའི་ཚིགས་བཅད་གཉིས (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

བྱམས་པ་གླིང་གི་བྱམས་ཆེན་ལ་སྙན་དར་ཕུལ་བའི་ཚིགས་བཅད། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཞ་ལུ་ལོ་ཙཱ་བ། རབ་འབྱམས་པ་རིན་རྒྱལ་བ། དཀའ་བཅུ་བ་ཤེས་རྡོར། གླིང་གི་བླ་མ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། གློ་བོ་ཆོས་མཛད་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ། རོང་པོ་དཀའ་བཅུ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། སྨྱུག་ལ་ཆོས་མཛད། ལྗངས་པ་ཆོས་མཛད་རྣམས་ལ་སོ་སོར་གནང་བའི་ཚིག་བཅད། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཡུམ་གྱི་སྐུ་གདུང་ལ་སྙན་དར་ཕུལ་བའི་ཚིགས་བཅད། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

རིགས་གཏེར་རང་འགྲེལ།་ཆོས་སྐྱོང་གོང་འོག་གི་བསྟོད་འབུམ།་གཉན་མགོན་དང་པུ་ཏྲའི་མདོས་ཆོག་རྣམས་པར་དུ་བཞེངས་དུས་སོ་སོར་ཚིགས་བཅད་རེ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཨ་ནནྟ་མ་ཏིའི་རྣམ་ཐར་ཚིགས་བཅད་མ་དང་ལྷུག་པ་གཉིས། (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

པར་སྐྲུན།