ལམ་འབྲས།

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: T2
TBRC ID: T1543

གསུང་རབ།

{ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་}༎ བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་བཞུགས༎ ངོ་མཚར་སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-61a?

ཁོར་ཡུག་གི་རྡོ་བརྐོས་ལ་བཀོད་པའི་ལམ་འབྲས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་བཞུགས་སོ༎ {གཉན་ཆེན་པའི༎} (དཔེ་གཟུགས།)

ཉན་ཆེན་པ་བསོད་ནམས་བརྟན་པ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2008; vol. 43|ngi, pp. 263-294

དགོང་དསྐར་ཆོས་དེ་(=གོང་དཀར་ཆོས་སྡེ)་ལམ་འབྲས་བཞུགསོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-18a

སྒྲུབ་པ་ལུང་སྦྱིན། (དཔེ་གཟུགས།)

ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-5a

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག་གི་དཀར་ཆག (ཁུངས་ཙམ།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

ཉི་ལྡེ་བའི་དཀར་ཆག (དཔེ་གཟུགས།)

ཉི་ལྡེ་བ་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1985; vol. 22|zha, pp. 295-301

ལྟ་བ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་སྐབས་སུ་གནད་བསྡུས་པའི་ཟིན་བྲིས་གོང་འོག། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་གི་གསུང་ལན། (དེབ་གཟུགས།)

ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

pe cin/: krung go'i bod rig pa dpe skrun khang /, 2008; vol. 36, pp. 459-466

དྷཱུ་ཏཱིར་ཉི་ཟླ་བཟུང་མཛད་བི་རཱུ་པས། །སྐལ་བཟང་ཁོ་ནའི་འཐོབ་བྱ་གསེར་འགྱུར་རྩི། །རྡོ་རྗེའི་གསུང་མཆོག་མདུད་པས་ལེགས་བསྡམས་པ། །དེ་ཉིད་རྣམ་འབྱེད་རྣམ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག་པོ། །མ་འདྲེས་གཟིགས་པའི་བློ་མིག་ལྡན་པ་ཡིས། །གཟུར་གནས་མཁས་པ་དགྱེས་པའི་ལེགས་བཤད་དོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 226-235

རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ཁ་སྐོང་ཙམ་རྗེ་བཙུན་མགོན་པོ་བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་གྱི་བཀས་བསྐུལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཉི་མ་གླིང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 83-88

རྡོ་རྗེ་གདན་པ་དང་དགེ་ཆུ་བ་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་ཀྱི་ལམ་འབྲས་འཆད་ལུགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མཁྱེན་བརྩེ་ཚེ་དབང་ཀུན་མཁྱེན།, ཡར་ལུང་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན།, ...

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 28, pp. 371-397

རྡོ་རྗེ་ཚིག་རྐང་གི་འགྲེལ་པ་ཆ་གན་གྱིས་བསྡེབས་པའོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཆ་རྒན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན།

46 ff.

རྣམ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག་གི་ངོས་འཛིན་དང་དེ་ཇི་ལྟར་གསུང་པའི་སྡོམ་ཚིག་ངོར་ཆེན་གྱིས་མཛད་པ། མན་ངག་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ངོས་འཛིན། ལམ་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་སྣ་དྲུག་བཅུའི་རྐང་གྲངས་མུས་སྲད་པ་ཙངས་བྱམས་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་ཚིགས་བཅད་རྣམས། (དཔེ་གཟུགས།)

ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ།, མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-3b

རྣམ་འགྲེལ་ཞལ་མཚོན་བཞུགས་ལགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 20, pp. 1-8

པུ་སྟི་ཕྲ་མོའི་དཀར་ཆག (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 195-196

པོད་ནག (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1983; vol. 16|ma

[པོད་ཕྲ་མོ།] (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་དུས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 3a-35b

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་དཀྱིལ་དང་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་བསྡུས་རྣམས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

2 ff.

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་གི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ་པར་ལེན་པའི་མན་ངག་དྲི་མེད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 14, pp. 284-299

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་ངོར་རྫོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་འགའ་ཞིག་ལས་བརྩམས་ཏེ་སོ་སོའི་བཞེད་སྲོལ་རྣམས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལུགས་གཉིས་ཟབ་དོན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་མྱེས་ཞབས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས།

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2000; vol. 24|ya, pp. 303-528

ཕ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་ངག་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་སྔོན་འགྲོ་བྱེད་དགོས་དང་། རྒྱུད་ལུགས་རིམ་གསལ་དགེའོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 26, pp. 1-6

ཕ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་ངག་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་སྔོན་འགྲོ་བྱེད་དགོས་དང་། རྒྱུད་ལུགས་རིམ་གསལ་དགེའོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།, གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005; pp. 473-479

[བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཁ་སྐོང་ཞིག] (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 184-187

བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

50 ff.

བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་མཚན་འབུམ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 09|ta, pp. 1-20

བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྣང་བའི་ཁ་སྐོང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-11b

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ངག་འདོན། (ཁུངས་ཙམ།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

[མན་ངག་གཏེར་མཛོད་གྱི་མཆན་འགྲེལ།] (ཁུངས་ཙམ།)

དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས།

[མན་ངག་བཤད་མཛོད་ཀྱི་ས་གཞུང་སྤྲོད་པ།] (ཁུངས་ཙམ།)

མཁྱེན་བརྩེ་ཚེ་དབང་ཀུན་མཁྱེན།

མན་ངག་གསལ་བྱེད། (ཁུངས་ཙམ།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

མན་ངག་གསལ་བྱེད་ལས། རྣམ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག་གི་ངོས་འཛིན། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1983; vol. 18|tsha, pp. 237-241

གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 166a-180a

ཡང་དག་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ངོས་འཛིན་ལམ་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་སྣ་དྲུག་ཅུའི་རྐང་གྲངས། མུས་སྲད་པ་རྩང་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་ཚིགས་བཅད་ལགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 236-237

ལམ་དུས་ཀྱི་ཁོག་འབུགས་དང་། མངོན་རྟོགས་ཀྱི་ཁོག་འབུགས་གཉིས་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-11b

ལམ་དུས་ཀྱི་ཁོག་འབུགས་དང་། མངོན་རྟོགས་ཀྱི་ཁོག་འབུགས་གཉིས་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 06, pp. 554-566

ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་པའི་ཕྱག་ལེན་ངག་འདོན་དུ་གོ་བདེར་བཀྲལ་བ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 06, pp. 537-553

ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་པར་ལེན་པའི་ཕྱག་ལེན་ངག་འདོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གོ་བདེ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

ff. 1a-42b

ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་པར་ལེན་པའི་ཕྱག་ལེན་ངག་འདོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གོ་བདེ་བར་བཀྲལ་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 231-262

ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་ཆོག (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-5a

ལམ་དུས་དབང་གི་ཉམས་ལེན། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 21|zha, pp. 163-196

ལམ་འབྲས་ཀྱི་ཁྲིད་ཀྱི་དམིགས་རིམ་བགྲོད་ཚུལ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

5 ff.

ལམ་འབྲས་ཀྱི་ཁྲིད་འཆད་ཐབས་ཟིན་བྲིས་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 408-417

ལམ་འབྲས་ཀྱི་དྲིས་ལན་སྙིང་པོ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ལུ་ཕུ་བ་ཆོས་རྗེ་ནམ་མཁའ་སྨོན་ལམ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 20-76

ལམ་འབྲས་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-47b

ལམ་འབྲས་ཀྱི་དབང་བྱིན་བརླབས་མཛད་པའི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཡར་ལུང་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན།, གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-14b

ལམ་འབྲས་ཀྱི་ལམ་དུས་བསྒོམ་དོན་མདོར་བསྡུས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-2b

ལམ་འབྲས་ཀྱི་གསེར་སྐུ་བཞེངས་དུས་སོ་སོའི་མཚན་བྱང་ཁ་སྐོང་། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ལམ་འབྲས་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 21|zha, pp. 18-99

ལམ་འབྲས་གླེགས་བམ་གྱི་དཀར་ཆག (དཔེ་གཟུགས།)

རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-5a

ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མཚར་སྣང་བའི་བསྡུས་དོན། (ཁུངས་ཙམ།)

ཉི་མ་གླིང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཀྲ་ཤིས།

ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 04, pp. 1-5

ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་བརླབས་ཆར་འབེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 9b-10b

ལམ་འབྲས་སྙན་བརྒྱུད། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 21|zha, pp. 210-258

ལམ་འབྲས་རྣམ་བཤད་མན་ངག་གི་གཏེར་མཛོད། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 20|wa, pp. 110-385

[ལམ་འབྲས་པོད་ནག] (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. ?

ལམ་འབྲས་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་ཁ་སྐོང་གོང་དཀར་ལུགས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 328-329

ལམ་འབྲས་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་ཁ་བསྐོངས་གོང་དཀར་ལུགས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།, གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-3a

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དྲིས་ལན་རྨོངས་པའི་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 28, pp. 321-331

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དྲིས་ལན་རྨོངས་པའི་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགསོ།་། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

ff. 1a-7a

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དྲིས་ལན་རྨོངས་པའི་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགསོ།་། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

ff. 1a-7a

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་དྲི་ལན་བཞུགས་སོ༎ (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005; pp. 495-506

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམ་ངག་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་མན་ངག་གི་མཛོད། (ཁུངས་ཙམ།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. ?

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བསྡུས་དོན་སྐལ་བཟང་དགའ་བ་སྐྱེད་བྱེད་ཡོད། (དེབ་གཟུགས།)

གྱི་ཆུ་བ་བྱམས་པ་དཀོན་མཆོག་དཔལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 570-578

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བསྡུས་དོན་སྐལ་བཟང་དགའ་བ་བསྐྱེད་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

གྱི་ཆུ་བ་བྱམས་པ་དཀོན་མཆོག་དཔལ།

ff. 1a-3b

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

Dehradun: Tegchog Samten Ling, 2012; 114 pp.

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1983; vol. 16|ma, pp. 451-543

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཀྲི་(=དཀྲི་)བའི་གཞུང་ཤིང་། བླ་མའི་གསུང་བཞིན་བྲིས་པ་གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མ། (དཔེ་གཟུགས།)

གཉགས་སྙིང་པོ་རྒྱལ་མཚན།

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2008; vol. 43|ngi, pp. 295-327

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་པའི་དོན་གསལ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-57a

ལམ་འབྲས་བླ་བརྒྱུད་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྣང་བ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 20|wa, pp. 1-109

ལམ་འབྲས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2016; pp. 1-17

ལམ་འབྲས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-16a

ལམ་འབྲས་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་རྣམ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག (དཔེ་གཟུགས།)

ས་སྐྱ་ཆོས་ཚོགས།, མིག་དམར་ཚེ་བརྟན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1985; vols. 28-30|sha-ha

ལམ་འབྲས་ཟིན་བྲིས་བར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

བར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 318a-370a

ལམ་འབྲས་ལམ་སྐོར་ལྷག་མ་རྣམས་དང་བཅས་པའི་ཐོ་ཡིག (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1985; vol. 22|zha, pp. 301-309

ལམ་འབྲས་ལམ་བསྐོར་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ཐོ་ཡིག་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 444-451

ལུ་ཕུའི་ལམ་འབྲས་དཔེ་རྙིང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

several volumes

ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ཁྲིད། (དཔེ་གཟུགས།)

ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས། ལ་སོགས།

ff. 1a-10b

བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་མུས་སྲད་པས་བརྒལ་ཞིང་བརྟགས་པའི་ལན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཚངས་པའི་རིགས་སྔགས། (དེབ་གཟུགས།)

ངོར་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ།

pe cin/: krung go'i bod rig pa dpe skrun khang /, 2010; vol. 18, pp. 12-72

ས་སྐྱ་པའི་ལམ་འབྲས་རྣམ་འགྲེལ་སྐོར། (དཔེ་གཟུགས།)

ས་སྐྱ་ཆོས་ཚོགས།, ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ།

Rajpur: Sakya Centre; 3 vols.

གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་བགྲོད་ཚུལ་སོགས་ལ་རབ་འབྱམས་པ་དཀོན་མཆོག་དཔལ་གྱི་དྲིས་ལན། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

གསུང་ངག་ཞལ་གདམས་ཟིན་བྲིས་བར་སྟོན་མ་བཞུགས་སྷོ༎ (དཔེ་གཟུགས།)

བར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a‑59a2 (59 ff.)

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ངོར་རྫོང་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་གསུང་རབས་རིན་པོ་ཆེའི་བང་མཛོད་སྒོ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག (དཔེ་གཟུགས།)

ཚེ་དབང་ལྷུན་གྲུབ་རབ་བརྟན།

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2007; pp. 589-618

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ངོར་རྫོང་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་གསུང་རབས་རིན་པོ་ཆེའི་བང་མཛོད་སྒོ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག (དཔེ་གཟུགས།)

ཚེ་དབང་ལྷུན་གྲུབ་རབ་བརྟན།

ff. 1a-16a

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་དར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀུ་མུ་ཏའི་ཕྲེང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-11b

[གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གགས་སེལ་གྱི་མན་ངག་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།] (དཔེ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 5a-68a

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གགས་སེལ་གྱི་མན་ངག་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 15, pp. 200-346

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གགས་སེལ་གྱི་མན་ངག་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-49b

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དངོས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་འབེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།, ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

8 ff.

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་གཞུང་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་གསུང་ལས་རྙེད་པ་འཕྲལ་དུ་བཏབ་པའི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

12 ff.

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཞལ་གདམས་གགས་སེལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 06, pp. 484-536

པར་སྐྲུན།