དཀྱིལ་འཁོར།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: T51
TBRC ID: T80

གསུང་རབ།

ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ལྷ་བཅུ་བདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་མངོན་རྟོགས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 06, pp. 316-354

ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་འགྲེལ་པ་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་རྒྱ་ཆེར་བཀྲལ་བ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 06, pp. 23-163

ཀྱེ་རྡོར་ནག་པོ་པའི་རྒྱ་གཞུང་མངོན་དཀྱིལ་ལ་གསུང་མཆན། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཀྱེ་རྡོར་ནག་པོ་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དང་། དེའི་ཟུར་འདེབས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 06, pp. 297-315

ཀྱེ་རྡོར་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་བྱིན་རླབས་ལ་གསུང་མཆན་ཞིབ་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པའི་ཟུར་འདེབས་རྒྱལ་བ་མཉེས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 17, pp. 223-252

དཀྱིལ་འཁོར་བདུན་བསྲེས། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 21|zha, pp. 285-292

དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་བཞིའི་བཤད་པ་བཞུགས་ལགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 419-443

དཀྱིལ་ཆོག་གཞོན་ནུ་རྣམ་རོལ། (ཁུངས་ཙམ།)

རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་དགེ་བའི་རྒྱལ་མཚན།

མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཐིག་རྩའི་བརྗེད་ཐོ་ཟིན་བྲིས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 154-155

མཁའ་འགྲོ་ལྔ་གུར་རིགས་བསྡུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 26, pp. 428-493

མཁའ་འགྲོ་ལྔ་རིགས་བསྡུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་ཚིག་དོན་རབ་གསལ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-39a

གུར་མགོན་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག་མགོན་པོ་རྣམ་རོལ་ལ་གསུང་མཆན། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

གུར་རིགས་བསྡུས་ཀྱི་དཀྱིལ་ཆོག་ཚིག་དོན་རབ་གསལ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

དགྲ་ནག་གི་དཀྱིལ་ཆོག་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ་ལ་གསུང་མཆན། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

དགྲ་ནག་དང་གཤེད་དམར་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཐིག་རྩ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

སྒྲོལ་མ་མཎྜལ་བཞིའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-27a

འཇམ་དཔལ་ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་ཀྱི་ཐིག་རྩ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 15, pp. 100-149

དུས་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག་གི་ལག་ལེན་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཀོང་པོ་བསམ་བཟང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 255-288

དུས་འཁོར་གྱི་བསྲུང་འཁོར་དང་མངོན་རྟོགས་ལ་སྔགས་འགྲོལ་སོགས་གསུང་མཆན། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

བདག་མེད་མ་ལྷ་མོ་བཅྭ་(=བཅོ་?) ལྔའི་དཀྱིལ་ཆོག་གི་ཟུར་འདེབས། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་དུས་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཕྱག་ལེན་མཛད་པ་པོ་ཁ་གསལ་དང་བཅས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-4a

རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་དུས་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཕྱག་ལེན་མཛད་པ་པོ་ཁ་གསལ་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 252-257

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་རྟོགས་པར་སླ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-30a

རྡོ་རྗེ་ཕུར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་རྟོགས་པར་སླ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས༎ (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-25a

རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་རིགས་བསྡུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་མཁས?་པའི་ཡིད་འཕྲོག་གི་ངག་འདོན་མཁས?་པ?་མགུ?་བའི?་རྒྱན?་རིན་པོ་ཆེའི་སྙེ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ (དཔེ་གཟུགས།)

ཤར་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ།

ff. 1a-105a

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 04, pp. 425-481

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་རབ་གསལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགསྷོ།། (དཔེ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

ff. 1a-21a

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་བདུན་བསྲེས་ཀྱི་དྲིས་ལན་འདོད་རྒུའི་དཔལ་གཏེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 17, pp. 283-389

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་མཆོག་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 217-270

དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ལུས་དཀྱིལ་དུ་དབང་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་གའོ (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 206-230

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཐོ་ཡིག (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

5 ff.

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཐོ་ཡིག (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 323-330

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་རབ་གསལ་སྙིང་པོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

?

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་རབ་གསལ་སྙིང་པོའོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 285-322

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བྱིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ངག་འདོན་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 322-339

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྐྱ་ཐིག་དང་དངོས་གཞི་བཅས་ཀྱི་ཐིག་རྩ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཉི་མ་གླིང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 26-28

དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོ་ལྷ་བཅུ་གཉིས་མའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་མགོན་པོ་རྣམ་རོལ་གསལ་བའི་ནོར་བུ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 240-242

དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་མགོན་པོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 219-239

དཔལ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་གའི་ཁྲིད་རིམ་གྱི་ཟིན་བྲིས་ད་ལྟའི་ཕྱག་ལེན་ལྟར་བྲིས་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཉི་མ་གླིང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 33-45

དཔལ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་མུན་པའི་སྣང་བ་ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཉི་མ་གླིང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 1-13

[དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་རྟོགས་པར་སླ་བ་མཆན་བཅས།] (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།, ཀུན་བཟང་རྩེ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 3a-40a

དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐིག་རྩ་མངོན་རྟོགས། སིནདྷུ་རའི་དབང་ཆོག་རྣམས་ཀྱི་ཟུར་འདེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-5a

དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐིག་རྩ་མངོན་རྟོགས། སིནྡྷུ་རའི་དབང་ཆོག་རྣམས་ཀྱི་ཟུར་འདེབས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 475-478

དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་འཆི་བདག་འཇོམས་པའི་དཀྱིལ་ཆོག་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 1-55

དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 288-330

དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་དཀྱིལ་ཆོག་བདུད་རྩི་རོལ་མཚོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

15 ff.

སྤྱིར་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ལ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་དང་། བླ་མེད་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་གཉིས་ལས། འདིར་ཐ་མའོ། དཔལ་སཾ་བྷུ་ཊི་ལས་འབྱུང་བ། རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ལྷ་སོ་བདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 06, pp. 567-598

ཕུར་པའི་དཀྱིལ་ཆོག་རྟོགས་སླ་བ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 11|da, pp. 1-55

ཕུར་པའི་དཀྱིལ་ཆོག་རྟོགས་སླ་བ་མཆན་ཅན། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།, ཀུན་བཟང་རྩེ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 11|da, pp. 56-116

སློབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་དཔལ་རྩེ་རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་གསུམ་གྱི་ཐིག་རྩ་ལ་གསུང་མཆན། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

པར་སྐྲུན།