ལམ་འབྲས་དཔེ་ཚོགས།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: T59
TBRC ID: T1GS138984, T1PD110728

གསུང་རབ།

པུ་སྟི་ཕྲ་མོའི་དཀར་ཆག (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 195-196

པོད་ནག (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1983; vol. 16|ma

[པོད་ཕྲ་མོ།] (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1983; vol. 16|ma, pp. 2-121

རང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བདུད་རྩི་མྱོང་བའི་གཏམ་དུ་བྱས་པ་ཟོལ་ཟོག་རྫུན་གྱིས་མ་བསླད་པ་སྒེག་མོའི་མེ་ལོང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1983; vol. 03|ga, pp. 395-625

[ལམ་འབྲས་པོད་ནག] (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. ?

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1983; vol. 16|ma, pp. 451-543

ལམ་འབྲས་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་རྣམ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག (དཔེ་གཟུགས།)

ས་སྐྱ་ཆོས་ཚོགས།, མིག་དམར་ཚེ་བརྟན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1985; vols. 28-30|sha-ha

ལམ་འབྲས་ལམ་སྐོར་ལྷག་མ་རྣམས་དང་བཅས་པའི་ཐོ་ཡིག (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1985; vol. 22|zha, pp. 301-309

ལམ་འབྲས་ལམ་བསྐོར་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ཐོ་ཡིག་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 444-451

ལུ་ཕུའི་ལམ་འབྲས་དཔེ་རྙིང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

several volumes

ས་སྐྱ་པའི་ལམ་འབྲས་རྣམ་འགྲེལ་སྐོར། (དཔེ་གཟུགས།)

ས་སྐྱ་ཆོས་ཚོགས།, ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ།

Rajpur: Sakya Centre; 3 vols.

པར་སྐྲུན།