ཕག་གྲུའི་སྐབས།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: T61

གསུང་རབ།

ཀུན་མཁྱེན་མུ་སྲད་པ་བྱམས་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

སྙགས་ཀྱི་བནྡེ་རི་ཁྲོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་བཟང་པོ།

ff. 1a-11b

སྐྱེས་མཆོག་ཨ་ནན་ཆོས་རྗེའི་རྣམ་ཐར། (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་མོ་གྷ་དྷྭ་ཛ།

ff. 1a-31a

མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆོས་གྲུབ་སེང་གེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་རོལ་མཚོ་ཀུན་ཁྱབ་སྙན་པའི་བ་དན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས༎ (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

zi ling /: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang /, 2015; ff. 1a-169b

གྲུབ་ཆེན་ཆོས་རྗེའི་རྣམ་ཐར་ཚིགས་བཅད་མ། (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

གླེགས་བམ་དཀར་ཆག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།, ཀུན་བཟང་རྩེ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-7a

མངའ་རིས་བླ་ཆེན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-7a

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

ff. 1a-63b

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།, འཇམ་དཔལ་བཤད་སྒྲུབ། (ed.)

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2012; 154pp.

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

ff. 1a-63b

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྣམ་རྒྱལ་མགོན་པོ་དྲི་མེད་སྡེ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 431-440

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྣམ་རྒྱལ་མགོན་པོ་དྲི་མེད་སྡེ།

ff. 1a-7b

ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགེ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

ལོ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོ།

ff. 1a-67a

ཆོས་རྗེ་བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ། (དེབ་གཟུགས།)

ལོ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 26|la, pp. 1-111

ཆོས་རྗེ་རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པའི་རྣམ་ཐར། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2008; vol. 02|kha, pp. 165-253

ཆོས་རྗེ་རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པའི་རྣམ་ཐར་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 1-75

ཆོས་རྗེ་གཟུང་པའི་རྣམ་ཐར། (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གཞོན་ནུ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-5b

རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆོས་གྲུབ་སེང་གེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་དགའ་སྟོན། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

zi ling /: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang /, 2011; vol. 52|zi, pp. 367-384 (ff. 1a-9b)

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་ངོ་མཚར་གྱི་ཁྲི་ཤིང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-10b

ཐུའི་གདུང་རབས། (དེབ་གཟུགས།)

དཔོན་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ།

[lha sa/]: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrung khang /, 2023; vol. 1, pp. 1-89

ཐུའི་གདུང་རབས་རྒྱས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

དཔོན་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ།

ff. 1a-52a

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-18b

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 29-63

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བྱིན་རླབས་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གླང་ཐང་སྤྱན་སྔ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 04, pp. 496-550

དཔལ་ལྡན་གཡས་རུ་བྱང་པའི་གདུང་རབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

24 ff.

བླ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་པོའི་རྣམ་ཐར། (དེབ་གཟུགས།)

ཆོས་འཁོར་ལོ་ཙྪ་བ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙ་ན།

Dist. Mysore, Karnataka State: rdzong chos dpe mdzod khang /, 2018; 121 pp.

བླ་མ་རྒྱ་གར་བའི་ལོ་རྒྱུས། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 169-170

བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར། (དེབ་གཟུགས།)

ཀརྨ་བྱམས་ཆོས་པ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 26|la, pp. 135-192

བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ། རེད་མདའ་བ། (དེབ་གཟུགས།)

རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 26|la, pp. 112-134

བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ། (དེབ་གཟུགས།)

དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 26|la, pp. 193-214

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།, བསླབ་གསུམ་རྒྱལ་མཚན། (ed.)

Hongkong: then mā dpe skrun khang /, 2001; 213 pp.

ཡར་ཀླུངས་པ་ཁུ་དབོན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དྲང་སྲོང་དགའ་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

རྩེ་ཐང་བསམ་གཏན་གླིང་པ་ནམ་མཁའ་བསོད་ནམས།

zi ling /: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang /, 2011; vol. 55|ri, pp. 369-380 (6 ff.)

པར་སྐྲུན།